FORGOT YOUR DETAILS?

Privaatsusteatis

Kellele on see privaatsusteatis ja muu üldteave ette nähtud?

Käesolevas privaatsusteatises on esitatud informatsioon Skuba Eesti OÜ, registrikood 10715390, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti (edaspidi: Ettevõte) teostatava isikuandmete töötlemise kohta.

Ettevõte tunnistab, et isikuandmete kaitse on tema klientide, partnerite ja muude andmesubjektide jaoks (edaspidi: andmesubjektid) oluline, ning kohustub austama ja kaitsma kõikide andmesubjektide privaatsust.

See privaatsusteatis on ette nähtud meie klientidele ja partneritele ning nende esindajatele (töötajatele ja teistele volitatud isikutele, kellel on Ettevõttega sidemeid).

Isikuandmete valdaja on Skuba Eesti OÜ, registrikood 10715390, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti, e-post skuba@skuba.ee, tel +372 606 6200.

Ettevõte kuulub UAB Skuba ettevõtetegruppi, sellepärast tegutseme isikuandmeid vastavatel eesmärkidel (nt majandustoimingute analüüs (statistika), sisehaldus jms) töödeldes ühiste andmevaldajatena. Sel põhjusel on grupi ettevõtete vahel sõlmitud ühise valdamise leping, mille alusel määrame kindlaks isikuandmete töötlemise ühised eesmärgid ja vahendid.

Ettevõte jätab endale õiguse käesoleva privaatsusteatise sätteid enda äranägemise järgi muuta ja/või uuendada. Privaatsusteatise muudatused jõustuvad nende avaldamise päevast.

Mis on isikuandmed ja kuidas neid töödeldakse?

Isikuandmed tähendavad igasugust informatsiooni teie kohta, mille põhjal oleks eesnime, perekonnanime, isikukoodi, asukohaandmete ja IP-aadressi ning muude teie isiku füüsiliste, füsioloogiliste, geneetiliste, psüühiliste, majanduslike, kultuuriliste või sotsiaalsete isikutunnuste alusel võimalik teie isik otseselt või kaudselt kindlaks teha.

Isikuandmete töötlemisel järgib Ettevõte Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi: üldmäärus), kõikide muude isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide sätteid, pädevate institutsioonide juhiseid, samuti Skuba ettevõtetegrupis sätestatud standardeid ja protseduure, mis tagavad, et isikuandmeid töödeldakse täpselt, ausalt, seaduslikult, läbipaistvalt ja turvaliselt.

Ettevõte järgib teie isikuandmete töötlemisel järgmiseid isikuandmete töötlemise printsiipe:

 • teie isikuandmeid töödeldakse üksnes sellisel määral, kuivõrd see on teie privaatsuse kaitset silmas pidades vajalik vastavate selgelt määratletud ja seaduslike eesmärkide saavutamiseks;
 • teie isikuandmeid töödeldakse täpselt, ausalt ja seaduslikult ning üksnes sellistel eesmärkidel, mis vastavad enne teie isikuandmete kogumist kindlaks määratud eesmärkidele;
 • teie isikuandmete töötlemisel järgib Ettevõte rangelt õigusaktides sätestatud nõudeid isikuandmete selge ja läbipaistva töötlemise kohta;
 • teie isikuandmeid töödeldakse üksnes sellises vormis, et teie isikut oleks võimalik kindlaks teha ainult senikaua, kui see on vajalik neil eesmärkidel, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • teie isikuandmete töötlemiseks kasutatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus, sealhulgas kaitse ebaseadusliku andmetöötluse ning juhusliku kaotamise, hävitamise ja kahjustamise eest.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Te esitate isikuandmed Ettevõttele vabatahtlikult. Ettevõte peab neid töötlema selleks, et ta saaks teiega sõlmida lepinguid, täita kohaselt teie vastu võetud kohustusi ja muid õiguslikke kohustusi. Kui te ei esita isikuandmeid, ei saa Ettevõte teiega tehinguid sõlmida, täita teie tellimusi, pakkuda vajalikke tooteid ega osutada muid teile vajalikke teenuseid.

Isikuandmete töötluse eesmärgid ja õiguslikud alused:

 • klientidega (ostjatega) ja tarnijatega lepingute sõlmimine ning nende täitmine, sealhulgas võlgnevuste väljanõudmine kohustusi mittetäitvatelt ostjatelt (õiguslik alus: andmeid on vaja töödelda lepingu täitmiseks; samuti tuleb andmeid töödelda Ettevõtte ja teie õigustatud huvides, kui Ettevõte töötleb teie määratud esindajate, kes on volitatud Ettevõttega suhtlema, isikuandmeid);
 • kohustuslik raamatupidamine majandustoimingute kohta (õiguslik alus: Ettevõttele kohalduva seadusliku kohustuse täitmine);
 • majandustoimingute analüüs (statistika) (õiguslik alus: Ettevõtte õigustatud huvi analüüsida oma äritoiminguid ja teha nende kohta statistikat);
 • elektrooniline kaubandus, s.t klientidega (ostjatega) (juriidiliste isikute esindajatega) lepingute sõlmimine ja nende täitmine (õiguslik alus: andmeid on vaja töödelda lepingu täitmiseks);
 • ametikoha pretendentide isikuandmete töötlemine (õiguslik alus: pretendendi nõusolek);
 • vara ja isikute turvalisuse tagamine (videovalve) (õiguslik alus: Ettevõtte ja teie õigustatud huvid).

Kui te osalete Ettevõtte organiseeritavatel koolitustel ja/või saadate sinna oma töötajaid või teisi esindajaid, peab (võib) Ettevõte teie ja nende isikute isikuandmeid töötlema (töödelda) selleks, et osutada teile koolitusteenuseid, pidada arvet koolitustel osalejate kohta, väljastada tasumiseks arveid ning anda koolitustel osalejatele välja sertifikaadid (õiguslik alus: andmeid on vaja töödelda lepingu täitmiseks, samuti Ettevõttele kohalduva seadusliku kohustuse täitmiseks).

Ametikoha pretendentide isikuandmete töötlemine

Pretendent on isik, kes soovib Ettevõttes tööle asuda.

Konkursside korraldamisel Ettevõtte vabadele ametikohtadele võime koguda ja töödelda andmeid, mille te märgite ankeedis, elulookirjelduses, motivatsioonikirjas või muus dokumendis ja esitate meile elektroonilisel teel või Ettevõttes kohapeal, samuti andmeid, mille me võime saada teistelt isikutelt eesmärgiga hinnata teie kandidatuuri sobivust.

Isikuandmeid kogutakse konkursside läbiviimise eesmärgil teie nõusolekul, mida saate enne andmete esitamist väljendada mis tahes sobival viisil, mis kajastab teie tahet.

Töödeldavad isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sünnikoht, perekonnaseis, aadress, mobiiltelefon, e-post, haridustase, õppekava, õpinguaastad, õppeasutus ja -koht, eelmiste töökohtade nimetus, eelmistel töökohtadel töötamise aeg, ametikohustused eelmistel töökohtadel, eelmiste töökohtade vastutusalad ja funktsioonid, vallatavad võõrkeeled, nende tase, isiklikud omadused, harrastused, informatsioon seminaride, koolituste ja muude kvalifikatsiooni tõstmise tõendite kohta (kursuste nimetus, kuupäev, asutus), palgaootused, kandidaadi läbitud testid, eelmistest töökohtadest kogutud soovitused, hobi jm seotud informatsioon, teave tulude kohta, värbamist läbi viiva töötaja kommentaarid / hinnang kandidaadile.

Kui te esitate meile andmeid teiste isikute kohta, kes on teiega seotud, peaksite neid isikuid sellest teavitama ja neile käesolevaid sätteid tutvustama.

Teie kandidatuuri sobivuse hindamiseks ning info saamiseks teie kvalifikatsiooni, ametialaste oskuste ja asiste omaduste kohta võime me pöörduda teie endiste tööandjate poole (teid sellest eelnevalt teavitades) või erandjuhtudel praeguse tööandja poole (aga ainult teie nõusolekul) ning saadud teavet vastavalt töödelda.

Me säilitame selles punktis loetletud isikuandmeid ainult seni, kuni seda on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti, või õigusaktides sätestatud aja. Kui te ei osutu ametipostile valituks, kustutame teie isikuandmed otsekohe pärast värbamise lõppu või (kui olete sellega nõus) säilitame andmeid viis aastat, selleks et saaksime teile tulevikus teha tööpakkumisi Ettevõtte vabadele töökohtadele.

Samuti säilitame tõestusena nõusolekut isikuandmete kogumise kohta ja/või informeerimist isikuandmete kogumise kohta kaks aastat alates värbamiskonkursi lõpukuupäevast või teie antud nõusoleku lõpu päevani.

Muud eesmärgid, milleks me teie isikuandmeid kogume ja kasutame: et meil oleks võimalik teie isik kindlaks teha ja teiega ühendust võtta, et meil oleks võimalik kontrollida teie haridust, teie töökogemusega seotud informatsiooni jms.

Me kasutame isikuandmeid, mille te esitate meile Ettevõttesse tööle kandideerides, lepingu allkirjastamise käigus, ankeedi täitmisel, avalduste esitamisel jms, ent me võime teie isikuandmeid saada ka teistest allikatest, näiteks värbamisagentuuridest, interneti tööotsinguportaalidest, spetsialiseeritud karjääri valdkonna sotsiaalvõrgustikest jms.

Tähelepanu! Kui te ei esita meile isikuandmeid, mis on vajalikud töölepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks või mille esitamine on ette nähtud õigusaktides, ei saa me teid tööle võtta või muid töölepingu järgseid funktsioone täita.

Kellele me isikuandmeid edastame ja kui kaua neid säilitame?

Ettevõtte töödeldavate isikuandmete saajad on Ettevõtte ja teatud juhtudel Ettevõttele kuuluvate ettevõtete (ettevõtetegrupi) töötajad, Ettevõtet abistavad andmetöötlejad, kes osutavad Ettevõttele teenuseid (teevad töid) ja töötlevad teie andmeid Ettevõtte kui andmevaldaja nimel, samuti Ettevõtte partnerid, kellele edastame teie vastu võetud kohustuste täitmiseks eraldi juhtudel isikuandmed, mida on vaja teie tellimuste täitmiseks.

Ettevõttel on õigus edastada teie isikuandmed riiklikele institutsioonidele ja asutustele, et täita kohaselt õigusaktide nõuded. Samuti võib teie isikuandmeid edastada õigusteenuseid osutavatele isikutele, kui nende isikuandmete avaldamine on vajalik, et teha kindlaks, teostada või kaitsta Ettevõtte õiguseid ja õigustatud huve.

Ettevõte säilitab töödeldavaid isikuandmeid ainult nii kaua, kui seda on vaja andmetöötluse eesmärkide jaoks või on sätestatud õigusaktides või lõpeb mis tahes pretensioonide aegumistähtaeg. Videosalvestisi säilitatakse olenevalt jälgitavast territooriumist/siseruumidest kuni 70 päeva. Elektroonilise kaubanduse eesmärgil töödeldakse isikuandmeid kolm aastat pärast viimast tellimust või kolm aastat pärast registreerumist, kui tellimust ei ole esitatud, kuid mitte kauem kui registreerumise kehtivus. Pretendentide isikuandmeid säilitame viis aastat andmete saamise hetkest või töövestlusel osalemisest.

Andmesubjekti õigused

Teil on õigus paluda, et Ettevõte võimaldaks teil oma isikuandmetega tutvuda ja parandaks või kustutaks need või piiraks andmete töötlust, samuti õigus mitte nõustuda andmete töötlemisega ning õigus andmete ülekandmisele.

Kui Ettevõte töötleb teie isikuandmeid õigustatud huvide alusel, on teil õigus millal tahes teie konkreetse juhuga seotud põhjustel mitte nõustuda, et Ettevõttes töödeldaks teiega seotud isikuandmeid.

Õigus nõuda andmete kustutamist, õigus piirata andmetöötlust, õigus andmete ülekandmisele ja õigus mitte nõustuda andmetöötlusega ei ole absoluutsed ning õigusaktides võib nende teostamiseks olla sätestatud lisatingimusi.

Kui Ettevõtte tegevus/tegevusetus tekitab teile muret ja te arvate, et käesolevast privaatsusteatisest või õigusaktide nõuetest ei pruugita kinni pidada, võite alati pöörduda Ettevõtte poole mis tahes teie jaoks mugaval viisil, sealhulgas e-posti teel DPO.EST@SKUBA.EU. Juhime tähelepanu, et oma õiguste kasutamisel peate oma isiku kohaselt tõendama. Sellepärast peate Ettevõttele palve esitamiseks tõendama oma isikut õigusaktides sätestatud korras elektrooniliste sidevahendite abil, mis võimaldavad teid kohaselt identifitseerida.

Ettevõte jagab teie palutavat informatsiooni ühe kuu jooksul tasuta, aga kui teie saadetavad palved on ilmselgelt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed (ennekõike nende korduva sisu pärast), on Ettevõttel õigus võtta põhjendatud tasu, lähtudes informatsiooni esitamise või palutavate teadete või toimingute administreerimiskuludest, või keelduda palve peale tegutsemast.

Kui Ettevõttega ei õnnestu küsimust lahendada, on teil õigus pöörduda riikliku andmekaitseinspektsiooni poole, mis vastutab andmekaitset reguleerivate õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest.

Kuidas kannab Ettevõte hoolt teie isikuandmete turvalisuse eest?

Ettevõte kasutab kohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi andmekaitsevahendeid, mis on ette nähtud teie isikuandmete kaitseks juhusliku või seadusvastase avaldamise, hävitamise, muutmise või muude seadusvastaste tegude eest. Mainitud vahendid valitakse vastavalt riskidele, mis ohustavad teie kui andmesubjekti õiguseid ja vabadusi.

Antud juhul tagab Ettevõte range ligipääsukontrolli töödeldavatele isikuandmetele ja annab juurdepääsu Ettevõtte nendele töötajatele, kelle jaoks isikuandmed on nende töös vajalikud, ning jälgib, kuidas antud juurdepääsu kasutatakse. Ettevõte tagab juurdepääsu isikuandmetele kohasel tasemel salasõnadega ja sõlmib konfidentsiaalsuskokkulepped isikutega, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele.

Ettevõtte töötajatele, kellel on juurdepääs isikuandmetele, on tutvustatud isikuandmete kaitse nõudeid ja nad tagavad töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Kuhu pöörduda, kui teil tekib küsimusi?

Küsimustega võite pöörduda Ettevõtte poole e-posti aadress skuba@skuba.ee või DPO.EST@SKUBA.EU, samuti telefonil +372 606 6200.

TOP